E-Learning by Mayura Banprasert

You are not logged in. (Login)
 
 
 

Available Courses

 • 2901-2001 โปรแกรมประมวลผลคำ

  จุดประสงค์รายวิชา

           1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

           2. เพื่อให้ปฏิบัติงานตามโปรแกรมประมวลผลคำ

           3. มีคุณธรรม
  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

  สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้และหลักการทำงานของโปรแกรม
  Text Editor

           2. แสดงความรู้และหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ

           3. ปฏิบัติการในการใช้
  Text Editor ในการพิมพ์ข้อความ

           4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
  (
  Word Processing) ในการสร้างเอกสาร

  คำอธิบายรายวิชา

   

  รายวิชาที่ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
  Text Editor ในการพิมพ์ข้อความ
  และการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (
  Word Processing)
  การจัดการสร้างเอกสารตามความสามารถของโปรแกรม เช่น การทำจดหมายเวียน
  การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี
  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

 • ระบบฐานข้อมูล 2
 • 3901- 2104 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 (Java)

  จุดประสงค์รายวิชา

       1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการออกแบบเชิงวัตถุด้วย Java

       2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบเชิงวัตถุด้วยภาษา Java

       3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 • 3901-2003  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                                            (Object Oriented Analysis and Design) 

  จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ ภาพของ งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 • 3901-2115 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                        (System Analysis and Design )

  จุดประสงค์รายวิชา

  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 • 3901-1003 ระบบฐานข้อมูล ( DBMS and RDBMS )
  จุดประสงค์รายวิชา
          เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบครอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 Today Wednesday, 28 October 28 29 30 31